คณะเภสัชศาสตร์

Faculty of Pharmacy

เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเภสัชกรรม เพื่อรับใช้สังคม

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล

คณบดี

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ โชคชัย วงศ์สินทรัพย์
รองคณบดี
053944334
chokchai.wongsinsup@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ จันทร์สกาว
รองคณบดี
053944399
sunee.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์
รองคณบดี
053944305
ratanaporn.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูริดา เวียนทอง
รองคณบดี
053-944374
purida.v@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม
ผู้ช่วยคณบดี
053944342
chalermpong.s@cmu.ac.th
อาจารย์ เรวดี เจนร่วมจิต
ผู้ช่วยคณบดี
053-944352
rewadee.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ชุดา จิตตสุโภ
ผู้ช่วยคณบดี
053944356
chuda.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์
ผู้ช่วยคณบดี
053-944351
nantawarn.k@cmu.ac.th