คณะเภสัชศาสตร์

Faculty of Pharmacy

เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเภสัชกรรม เพื่อรับใช้สังคม

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูขวัญ อรุณมานะกุล
หัวหน้าภาควิชา
053944352
poukwan.arun@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูริดา เวียนทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-941506
purida.v@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ สุภากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944370
sakon.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดือนกาญจน์ สุทธิเวทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944382
duankan.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณกมล สอนสิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944382
wannakamol.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944352
penkarn.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นราวดี เนียมหุ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944395
narawadee.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุลีกร สอนสุวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944342
chuleegone.sornsuvit@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ปาจรีย์ ศรีอุทธา
รองศาสตราจารย์
053944334
pajaree.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944305
ratanaporn.a@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ โชคชัย วงศ์สินทรัพย์
รองศาสตราจารย์
053944334
chokchai.wongsinsup@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ชบาไพร โพธิ์สุยะ
รองศาสตราจารย์
053944306
chabaphai.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มันติวีร์ นิ่มวรพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944351
mantiwee.nim@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรธิมา อยู่ดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944351
voratima.silavanich@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูขวัญ อรุณมานะกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944352
poukwan.arun@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944332
kannika.th@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง สุธินี แต้โสตถิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944342
suthinee.tae@cmu.ac.th
อาจารย์ สินธุ์วิสุทธิ์ สุธีชัย
อาจารย์
053-944351
sinwisuth.s@cmu.ac.th
อาจารย์ เภสัชกรหญิง จันทร์นภัสสร์ ธราวิจิตรกุล
อาจารย์
053944352
jannapas.ch@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชนะ สิงห์หัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944351
wanchana.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ฐิติชญาณ์ เพ็ญธินาพงษ์
อาจารย์
053944351
thitichaya.pen@cmu.ac.th
อาจารย์ วารุณี มิ่งพันธ์
อาจารย์
053-944352
warunee.mi@cmu.ac.th
อาจารย์ สุรพล โนชัยวงศ์
อาจารย์
053944342
surapon.nochaiwong@cmu.ac.th
อาจารย์ เกียรติเกรียงไกร โกยรัตโกศล
อาจารย์
053-944351
kiatkriangkrai.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิตาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944313
buntitabhon.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริตรี สุทธจิตต์
รองศาสตราจารย์
053944395
siritree.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ วสันต์ กาติ๊บ
รองศาสตราจารย์
053944351
wasan.katip@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรพันธ์ อยู่ดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944351
jukapun.y@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. บราลี ปัญญาวุธโธ
รองศาสตราจารย์
053944351
baralee.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944351
nantawarn.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรวดี เจนร่วมจิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944352
rewadee.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944351
pattarapan.suk@cmu.ac.th
อาจารย์ ณัฐพงศ์ ทิตย์วงศ์
อาจารย์
053944334
nattapong.tidwong@cmu.ac.th
อาจารย์ จิรวิชญ์ ยาดี
อาจารย์
053-944351
jirawit.yadee@cmu.ac.th
อาจารย์ นเรนทร์ฤทธิ์ กรุณา
อาจารย์
053-944334
narainrit.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ชยุตพงศ์ ใจใส
อาจารย์
053-944351
chayutthaphong.c@cmu.ac.th
อาจารย์ กันต์ แดงสืบตระกูล
อาจารย์
053-944308
kan.daeng@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล
รองศาสตราจารย์
053944342
piyameth.dilok@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิธู ดิลกธรสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
44342
witoo.dilok@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. ศุภโชค มั่งมูล
ศาสตราจารย์
053-944334
supachoke.man@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นทพร ชัยพิชิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944351
natapohn.ch@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
รองศาสตราจารย์
053-944355
unchalee.permsuwan@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ชิดชนก เรือนก้อน
อาจารย์
053944395
chidchanok.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ เรือนทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944395
yongyuth.ruanta@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สุระรอง ชินวงศ์
รองศาสตราจารย์
053-944342
surarong.chinwong@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล
รองศาสตราจารย์
053-9443495
hathaikan.chow@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ดุจฤดี ชินวงศ์
รองศาสตราจารย์
053944342
dujrudee.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พักตร์วิภา สุวรรณพรหม
รองศาสตราจารย์
053944395
puckwipa.suwan@cmu.ac.th