คณะเภสัชศาสตร์

Faculty of Pharmacy

เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเภสัชกรรม เพื่อรับใช้สังคม

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนน สุเทพ ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

โทรศัพท์ 053-944342-3 โทรสาร 053-944390

อีเมล

rxconference@cmu.ac.th

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : https://www.pharmacy.cmu.ac.th