คณะเศรษฐศาสตร์

Faculty of Economics

สถาบันชั้นนำที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Economics Program (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

Master of Economics Program (International Program) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program in Economics (International Program) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

ขออภัยไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับนี้