คณะเศรษฐศาสตร์

Faculty of Economics

สถาบันชั้นนำที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์

รองศาสตราจารย์ ดร. ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์

นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รหัสประจำตัวนักศึกษา : 3304230 นักศึกษาดีเด่น : สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2022

นาย สมเด็จ สุสมบูรณ์

นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2020

นาง พิกุล ศรีมหันต์

นักศึกษาเก่าดีเด่นของคณะ ด้านบริหารองค์กร รหัสประจำตัวนักศึกษา : 3004461
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2018

นาง จีรนันท์ วงษ์มงคล

นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รหัสประจำตัวนักศึกษา : 184328 สาขาบริหารราชการ ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้แทนการค้า Trade Representative สำนักงานตัวแทนส่งเสริมการค้า ณ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2017

นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ

ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเมืองไทยลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) นักศึกษาเก่าดีเด่นด้าน สาขาบริหารธุรกิจ รหัสประจำตัวนักศึกษา : 154267
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2015

นาง จินตนา ชัยยวรรณาการ

รหัสประจำตัวนักศึกษา : 154311
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2014

นาย ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์

นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาบริหารรัฐกิจ รหัสประจำตัวนักศึกษา : 114420
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2004

รศ.ดร. คณิต เศรษฐเสถียร

รหัสประจำตัวนักศึกษา : 074062
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 1986

ดร. สุรินทร์ ธรรมนิเวศน์

รหัส : 074015
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 1984