คณะเศรษฐศาสตร์

Faculty of Economics

สถาบันชั้นนำที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช กาญจนการุณ

คณบดี

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัทยา ชินกรรม
รองคณบดี
053-942217
warattaya.ch@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
รองคณบดี
053-942224
chaiwat.nim@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ พรหมขัติแก้ว
รองคณบดี
053-942231
suchat.promkutkeo@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราคม สิริศรีสกุลชัย
รองคณบดี
053-942217
jirakom.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิฑูร ธนบดีกิจ
รองคณบดี
053 942234
pithoon.th@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล
ผู้ช่วยคณบดี
053-942226
pathairat.past@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัชชา สุตตสันต์
ผู้ช่วยคณบดี
053-942255
tatcha.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ ด้วงอิน
ผู้ช่วยคณบดี
053-942263
saowaluk.d@cmu.ac.th