คณะเศรษฐศาสตร์

Faculty of Economics

สถาบันชั้นนำที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์

ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เดิมเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในชื่อสถาบันเพื่อการวิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง (ISERP) โดยมีมติให้จัดตั้งในคราวประชุมที่ 10/2549 และได้เปลี่ยนสถานะเป็นหน่วยงานภายในคณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2553 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2553 

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การดำเนินงานโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์โดยใช้รูปแบบการการพิจารณาบทความโดยที่ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบชื่อผู้เขียน และผู้เขียนจะไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double Blind Process) มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และเป็นสื่อกลางในการรายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการรับรองคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 (TCI Tier 1) ตั้งแต่ปี 2560

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการเผยแพร่ในรูปเล่มสำหรับจัดส่งให้ผู้สนใจ ห้องสมุด หรือหน่วยงานอื่นที่สนใจและในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/CMJE

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณร่วมสมัย

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณร่วมสมัย