คณะสัตวแพทยศาสตร์

Faculty of Veterinary Medicine

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยเน้นการบูรณาการ (Subject Integration) การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem-Based Learning) และเน้นการสร้างประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Skills)

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์

คณบดี

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง ศรุดา ติวะนันทกร
รองคณบดี
053-948046
saruda.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ ฉัตรโชติ ทิตาราม
รองคณบดี
053-948015
chatchote.thitaram@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล
รองคณบดี
053-948023
panuwat.y@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ สุรชัย พิกุลแก้ว
รองคณบดี
053-948023
surachai.pikul@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์
ผู้ช่วยคณบดี
053-948015
sahatchai.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง ศิริวรรณ ตั้งยืนยง
ผู้ช่วยคณบดี
053 948015
siriwan.tangy@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ สุวิทย์ โชตินันท์
ผู้ช่วยคณบดี
0-5394-8023
suwit.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ นิธิดล บูรณพิมพ์
ผู้ช่วยคณบดี
053948015
nithidol.buranapim@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ เฉลิมชาติ สมเกิด
ผู้ช่วยคณบดี
053-948015
chaleamchat.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง ณัฐกานต์ อวัยวานนท์
ผู้ช่วยคณบดี
053948023
nattakarn.a@cmu.ac.th