คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Faculty of Agro-Industry

วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่า ค่านิยม : คิดก้าวหน้า, รับผิดชอบ, นวัตกรรมโดดเด่น, ทำงานอย่างชาญฉลาด วัฒนธรรมองค์กร : มุ่งมั่น ทุ่มเท

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ

คณบดี
053-948230, 053-948264

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ
รองคณบดี
jurmkwan.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ สุระวัง
รองคณบดี
suthat.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล
รองคณบดี
053 948244
srisuwan.n@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญา พูลลาภ
รองคณบดี
053948238
pichaya.p@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภเวท มานิยม
ผู้ช่วยคณบดี
053948237
supavej.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา
ผู้ช่วยคณบดี
(053)948296
sorraya.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุไรรัตน์ เม้ากำเนิด
ผู้ช่วยคณบดี
053-948309
churairat.m@cmu.ac.th