คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Faculty of Agro-Industry

วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่า ค่านิยม : คิดก้าวหน้า, รับผิดชอบ, นวัตกรรมโดดเด่น, ทำงานอย่างชาญฉลาด วัฒนธรรมองค์กร : มุ่งมั่น ทุ่มเท

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. ทนงศักดิ์ ไชยาโส
หัวหน้าสำนักวิชา
8262
thanongsak.c@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ สุระวัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
suthat.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ
รองศาสตราจารย์
jurmkwan.s@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
ศาสตราจารย์
053941036
charin.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948230, 053-948264
sujinda.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. Tri Indrarini Wirjantoro
รองศาสตราจารย์
triindrarini.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วชิระ จิระรัตนรังษี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948-307
wachira.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลินดา ถิรภัทรพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
linda.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภเวท มานิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053948237
supavej.m@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์
รองศาสตราจารย์
053943601
noppol.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิมะไพศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
piyawan.simapaisan@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญรัตน์ สุทธภักติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948278
kanyarat.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา พิมลศิริผล
รองศาสตราจารย์
+66-53-948-236
yuthana.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิรา สุทธสุภา
รองศาสตราจารย์
sutthira.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ธรรณพ เหล่ากุลดิลก
รองศาสตราจารย์
053948306
thunnop.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคันธา โอศิริพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948247
sukhuntha.o@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุไรรัตน์ เม้ากำเนิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948309
churairat.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันยาศิริ รักอริยะธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948236
kanyasiri.r@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว
อาจารย์
053-948264
shitapan.b@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. พิพรรธ ตั้งใจดี
อาจารย์
053948216
pipat.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรินพร กลั่นกลิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948306
warinporn.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. นิภาวรรณ ปันธิ
อาจารย์
053948217
niphawan.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. พรจันทร์ วอลเตอร์
อาจารย์
053948231
ponjan.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณพร คลังเพชร อุเอโนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0846404753
wannaporn.u@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. พัฒนพงศ์ เถิดตะถา
อาจารย์
053948217
phatthanaphong.th@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. กฤษฎา อุ่นบ้าน
อาจารย์
053948216
kridsada.u@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ทับกฤช ขุมทรัพย์
อาจารย์
053948296
tabkrich.khumsap@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวาลี ชมภูรัตน์ ธฤติธนเกียรติ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053948237
pavalee.t@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน
อาจารย์
053948216
sudarat.j@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วิสุวัฒน์ วรรณมะกอก
อาจารย์
053942235
wisuwat.wannamakok@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สุกัลย์ บรัศไพบูลย์
อาจารย์
948255
sukan.bras@cmu.ac.th
อาจารย์ อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล
อาจารย์
053948235
israpong.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. รณชัย ปรารถนาผล
อาจารย์
ronachai.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ศุภวัฒน์ สินสุวงศ์วัฒน์
อาจารย์
suphawat.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล
รองศาสตราจารย์
053-948246
julaluk.kh@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. นิรมล อุตมอ่าง
รองศาสตราจารย์
053-948233
niramon.u@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. กมล ยากูล
อาจารย์
053948217
kamon.y@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ศรินทร์ทิพย์ ธนัคฆเศรณี
อาจารย์
053-948299
sarinthip.t@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วิญญู ศักดาทร
อาจารย์
053-948230ถึง32
vinyoo.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยพร ศิริโวหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948247
thanyaporn.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิไลรัก อินธิปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053948246
pilairuk.intipunya@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัฒน์ พงษ์ไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948247
suphat.phongthai@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ เฉลิมชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
yongyut.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธาสินี ญาณภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948259
suthasinee.y@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา เดชะรัตนางกูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948234
suwanna.dec@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร ใบผ่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948291
sasitorn.bai@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รชนิภาส สุแก้ว สมัครธำรงไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053948228
rajnibhas.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 948244
srisuwan.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิดา รัตนปิติกรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948251
panida.r@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. พรชัย ราชตนะพันธุ์
ศาสตราจารย์
pornchai.r@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญา พูลลาภ
รองศาสตราจารย์
053948238
pichaya.p@cmu.ac.th
อาจารย์ รวิศ ทัศคร
อาจารย์
053948249
ravis.t@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. เปรม ทองชัย
อาจารย์
053-948224
prem.th@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญาน์ทิพ อินสมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948237
chayatip.i@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ หาญเมืองใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053948258
prasert.h@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948220
siriwat.jin@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948241
akkasit.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรภัทร แต่สุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948251
siraphat.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุฐพัศ คำไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948224
suthaphat.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(053)948296
sorraya.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
pattavara.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์
รองศาสตราจารย์
053-948229
kittisak.jan@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พูนพัฒน์ พูนน้อย
รองศาสตราจารย์
8237
poonpat.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนา ม่วงรัตน์
รองศาสตราจารย์
053-948294
rattana.m@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา กาญจนประทุม
รองศาสตราจารย์
053948286
supatra.ka@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์
รองศาสตราจารย์
phisit.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ทนงศักดิ์ ไชยาโส
รองศาสตราจารย์
8262
thanongsak.c@cmu.ac.th