คณะเกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture

Smart Agriculture towards Sustainable Development ผู้นำทางวิชาการด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตร มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม

คณบดี
053 944001 9 ต่อ 11-12

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์
รองคณบดี
053 944001 ต่อ 14
kesinee.g@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก
รองคณบดี
053 944001 ต่อ 17
wanaporn.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
รองคณบดี
053 944025
piyawan.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี ปัญญาทอง
รองคณบดี
053 944001 ต่อ 18
montri.pun@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อนภา ผุสดี
รองคณบดี
053-944001 ต่อ 15
tonapha.p@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา
ผู้ช่วยคณบดี
053 944001 ต่อ 21
nathitakarn.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร
ผู้ช่วยคณบดี
053 944001 ต่อ 16
ratchadawan.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ
ผู้ช่วยคณบดี
053 944001 ต่อ 19
fapailin.c@cmu.ac.th