คณะเกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture

Smart Agriculture towards Sustainable Development ผู้นำทางวิชาการด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตร มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์

นาย บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร

ศิษย์เก่าเด่นคณะเกษตรศาสตร์ รหัส 2508029ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม จำกัด
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2019

นาย วสันต์ ลีละยูวะ

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ รหัส 128049 สาขาบริหารธุรกิจ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท อินเทลโนเวชั่น จำกัด
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2019

รองศาสตราจารย์ ธีระ วิสิทธิ์พานิช

นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2019

นาง พรรณพิมล ชัญญานุวัตร

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ รหัส 158048 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2019

นาย พิจารณ์ วิริยะพันธุ์

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ รหัส 098030 สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ปัจจุบันประกิบอาชีพ นักธุรกิจ ตำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัทเมืองโบราณ จำกัด
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2019

รองศาสตราจารย์ บำเพ็ญ เขียวหวาน

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ปีการศึกษา 2560 รหัศ 198045 สาขาวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2019

ดร. ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 สาขาบริหารราชการ
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2019