คณะเกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture

Smart Agriculture towards Sustainable Development ผู้นำทางวิชาการด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตร มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ศูนย์วิจัยฯ ที่ให้การสนับสนุนการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกอบรม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลนีทางด้านการเกษตรที่ดี และเหมาะสมอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัย และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว สามารถแก้ปัญหาหลังการเก็บเกี่ยวของท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยลดความเสียหายทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตผลเกษตร 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

"เป็นผู้นำในภูมิภาคด้านการวิจัยเชิงระบบ เพื่อพัฒนาการเกษตรและจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างยั่งยืน "

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

เป็นศูนย์ที่เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาและให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแก่ชุมชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ ธุรกิจเอกชน มีความเป็นเลิศ (Excellent Centre) ในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการเกษตรอย่างครบวงจร 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

มุ่งเน้นการวิจัยบนที่สูงเชิงสหสาขาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยถ่ายทอดสู่ชุมชน ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบ การให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์เชิงธุรกิจ และเป็นศูนย์ที่สามารถพึ่งตนเองได้