คณะเกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture

Smart Agriculture towards Sustainable Development ผู้นำทางวิชาการด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตร มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Master of Science Program in Environmental Soil Science (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่

Master of Science Program in Agronomy (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

Master of Science Program in Animal Science (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา

Doctor of Philosophy Program in Entomology (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Doctor of Philosophy Program in Environmental Soil Science (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่

Doctor of Philosophy Program in Agronomy (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน

Doctor of Philosophy Program in Horticulture (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

Doctor of Philosophy Program in Animal Science (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567)

ขออภัยไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับนี้