คณะสาธารณสุขศาสตร์

Faculty of Public Health

มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้มองความสุขของสาธารณะเป็นสำคัญ

เข้าสู่เว็บไซต์

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ บุญเชียง
รองศาสตราจารย์
053-942516
waraporn.b@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
ศาสตราจารย์
053942504
suwat.c@cmu.ac.th