คณะสาธารณสุขศาสตร์

Faculty of Public Health

มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้มองความสุขของสาธารณะเป็นสำคัญ

เข้าสู่เว็บไซต์

นายแพทย์ ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์

นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2022

นายแพทย์ ชิโนรส ลี้สวัสดิ์

นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ งามนิตย์ ราชกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์งามนิตย์ ราชกิจ เป็นศิษย์เก่าสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ที่ได้ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อประกอบคุณงามความดีอันเป็นคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศ สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์งามนิตย์ ราชกิจ จบการศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 7 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีพุทธศักราช 2540 โดยระหว่างศึกษาได้รับราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ด้วยความมุ่งมั่น พากเพียร และมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ผู้ช่วยศาสตราจารย์งามนิตย์จึงได้เป็นบุคลากรสำคัญของสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงรายในการขับเคลื่อน พรบ.สุขภาพแห่งชาติ และผลักดันประเด็นปัญหาสำคัญของจังหวัดเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนานโยบายร่วมกันอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อสุขภาวะที่ดีของคนในพื้นที่ นอกจากงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์งามนิตย์ยังได้ใช้ความรู้ ความสามารถเพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคมในด้านอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งการเป็นวิทยากรให้ความรู้ ตลอดจนการทำหน้าที่เป็นผู้ประนีประนอมศาลไกล่เกลี่ยคดีต่างๆ ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญาและคดีคุ้มครองผู้บริโภค แม้ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์งามนิตย์ จะเกษียณอายุราชการแล้ว แต่ยังคงอุทิศตนเพื่อใช้ความรู้ ความสามารถทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และขณะนี้ได้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย นับได้ว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์งามนิตย์ ราชกิจ ได้ทำประโยชน์และมีคุณูปการยิ่งต่อสังคมและประเทศ จึงสมควรยกย่องให้ได้รับ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ “วันมหิดล” พ.ศ. ๒๕61 เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2019