คณะสาธารณสุขศาสตร์

Faculty of Public Health

มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้มองความสุขของสาธารณะเป็นสำคัญ

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์

คณบดี

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ บุญเชียง
รองคณบดี
053-942516
waraporn.b@cmu.ac.th