คณะสาธารณสุขศาสตร์

Faculty of Public Health

มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้มองความสุขของสาธารณะเป็นสำคัญ

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าสำนักวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ วังราษฎร์
หัวหน้าสำนักวิชา
053-942524
jukkrit.w@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อักษรา ทองประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942507
aksara.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ วังราษฎร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942524
jukkrit.w@cmu.ac.th
นาย นภชา สิงห์วีรธรรม
อาจารย์
42506
noppcha.s@cmu.ac.th
นาย ณปภัช โพธิ์พรหม
อาจารย์
42519
napaphat.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรางคณา นาคเสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942507
warangkana.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัลลภ เซียวชัยสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942506
pallop.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สินีนาฏ ชาวตระการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053942503
sineenart.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942503
kannikar.i@cmu.ac.th