คณะศึกษาศาสตร์

Faculty of Education

สถาบันชั้นนำในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญทางศาสตร์การสอนแนวใหม่

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง
หัวหน้าภาควิชา
053-944221
yongyouth.y@cmu.ac.th

อาจารย์

อาจารย์ ดร. ศักดา สวาทะนันทน์
อาจารย์
053944256
sakda.swa@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สุนีย์ เงินยวง
อาจารย์
sunee.ng@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ำผึ้ง อินทะเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
nampueng.i@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ สร้อยสุดา วิทยากร
อาจารย์
08-1671-9193
soisuda.vitta@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. นงเยาว์ เนาวรัตน์
รองศาสตราจารย์
nongyao.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทรี คนเที่ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944238
soontaree.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชชุกาญจน์ ทองถาวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944220 ต่อ 218
rajchukarn.tong@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติสุดา ศรีสุข
รองศาสตราจารย์
053944240
kiatsuda.srisuk@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ฤตินันท์ สมุทร์ทัย
รองศาสตราจารย์
053-944229
ruetinan.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงลักษณ์ เขียนงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0539444257
nongluck.kienngam@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนีกร ทองสุขดี
รองศาสตราจารย์
053 944282 053 941206
ratchaneekorn.tongs@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นทัต อัศภาภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944-262
natad.a@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ปริยานุช ชูประดิษฐ์
อาจารย์
053-944229
priyanut.w@cmu.ac.th
อาจารย์ ชนกนาถ วงษ์บูรณาวาทย์
อาจารย์
0-5394-1205
chanoknart.w@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. พิสิษฏ์ นาสี
อาจารย์
053944229
pisith.nasee@cmu.ac.th
อาจารย์ ศิริพร วงค์ตาคำ
อาจารย์
053944229
wongtakom.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ภักดีกุล รัตนา
อาจารย์
053944229
pakdeekul.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944221
yongyouth.y@cmu.ac.th
อาจารย์ นันทกา ฟูสีกุล
อาจารย์
053-944299
nanthaka.fuseekul@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944229
suntonrapot.d@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธารณ์ ทองงอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
-
tharn.th@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันท์นภัส แสงฮอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944229
nannaphat.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนต์นภัส มโนการณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944229
monnapat.m@cmu.ac.th
อาจารย์ อาทิตยา อินยง
อาจารย์
053-944229
atitaya.i@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ อินทสิงห์
รองศาสตราจารย์
053-941220
somkiart.int@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. พิกุล เลียวสิริพงศ์
อาจารย์
053-230134
pikul.leo@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ออมสิน จตุพร
อาจารย์
053944229
omsin.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล แจ้งอักษร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944229
natthapol.j@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สุบัน พรเวียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944229
suban.p@cmu.ac.th
อาจารย์ วีรยา คำเรืองฤทธิ์
อาจารย์
053944229
veeraya.k@cmu.ac.th
อาจารย์ สุลีกาญ ธิแจ้
อาจารย์
053944229
suleekan.thijae@cmu.ac.th