คณะศึกษาศาสตร์

Faculty of Education

สถาบันชั้นนำในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญทางศาสตร์การสอนแนวใหม่

เข้าสู่เว็บไซต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 รหัสประจำตัวนักศึกษา : 2102070 นักศึกษาดีเด่น : สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศพล อารีนิจ

นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 รหัสประจำตัวนักศึกษา : 142012 นักศึกษาดีเด่น : สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาคม ตันตระกูล

นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รหัสประจำตัวนักศึกษา : 182628 นักศึกษาดีเด่น : สาขาบริการสังคม

อาจารย์ รัตน์ ปาละพงศ์

นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รหัสประจำตัวนักศึกษา : 122492 นักศึกษาดีเด่น : สาขาบริการสังคม