คณะศึกษาศาสตร์

Faculty of Education

สถาบันชั้นนำในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์

รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติสุดา ศรีสุข

นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 นักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ รหัส 2402241 นักศึกษาดีเด่น : สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2022

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด

นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 นักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รหัส 2502692 นักศึกษาดีเด่น : สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2021

อาจารย์ รัตน์ ปาละพงศ์

นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รหัสประจำตัวนักศึกษา : 122492 นักศึกษาดีเด่น : สาขาบริการสังคม
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2019

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาคม ตันตระกูล

นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รหัสประจำตัวนักศึกษา : 182628 นักศึกษาดีเด่น : สาขาบริการสังคม
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2018

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศพล อารีนิจ

นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 รหัสประจำตัวนักศึกษา : 142012 นักศึกษาดีเด่น : สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2016

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 รหัสประจำตัวนักศึกษา : 2102070 นักศึกษาดีเด่น : สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2015