คณะศึกษาศาสตร์

Faculty of Education

สถาบันชั้นนำในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญทางศาสตร์การสอนแนวใหม่

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติสุดา ศรีสุข

คณบดี

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทรี คนเที่ยง
รองคณบดี
053944238
soontaree.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. น้ำผึ้ง อินทะเนตร
รองคณบดี
nampueng.i@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
รองคณบดี
053-94-4234
tipparat.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นทัต อัศภาภรณ์
รองคณบดี
053-944-262
natad.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ หาญวงค์
รองคณบดี
uraiwan.h@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ วิโรจน์ รัตตากร
ผู้ช่วยคณบดี
viroj.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรีฑา แก้วคง
ผู้ช่วยคณบดี
053-944210
kreetha.ka@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ชินวัฒน์ ไข่เกตุ
ผู้ช่วยคณบดี
053-944258
chinawat.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ อินทสิงห์
ผู้ช่วยคณบดี
053-941220
somkiart.int@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิดา จำรัส
ผู้ช่วยคณบดี
053-9441220
suthida.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนต์นภัส มโนการณ์
ผู้ช่วยคณบดี
053-944229
monnapat.m@cmu.ac.th