คณะศึกษาศาสตร์

Faculty of Education

สถาบันชั้นนำในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์

คณบดี

รองคณบดี

อาจารย์ ดร. นัฐจิรา บุศย์ดี
รองคณบดี
053-941207
nutjira.busadee@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ำผึ้ง อินทะเนตร
รองคณบดี
nampueng.i@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ หาญวงค์
รองคณบดี
uraiwan.h@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร
ผู้ช่วยคณบดี
sutthikan.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์พธู สุตานันต์
ผู้ช่วยคณบดี
053941220
pimpathu.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญา ผิวคำ
ผู้ช่วยคณบดี
053941220
wichaya.pe@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล แจ้งอักษร
ผู้ช่วยคณบดี
053-944229
natthapol.j@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ
ผู้ช่วยคณบดี
053944216
chainarong.j@cmu.ac.th