คณะศึกษาศาสตร์

Faculty of Education

สถาบันชั้นนำในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญทางศาสตร์การสอนแนวใหม่

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชัยณรงค์ กงแก้ว
หัวหน้าภาควิชา
053-944258
pichainarong.kong@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร. กรัณย์ ปัญโญ
รองศาสตราจารย์
karrun.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ชรี รูปะวิเชตร์
รองศาสตราจารย์
053944243
phetcharee.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ อังกสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
kanokwan.angkasith@cmu.ac.th
อาจารย์ มานูนณย์ สุตีคา
อาจารย์
053944258
manoon.su@cmu.ac.th
อาจารย์ สุระเดช ศรีวิชัย
อาจารย์
053944289, 053944258
suradech.sri@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญถิ่น อินดาฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944261
boonthin.indarit@cmu.ac.th
อาจารย์ อำนาจ เลิศปัญญาธิกุล
อาจารย์
amnaj.l@cmu.ac.th
อาจารย์ ประกรณ์ ตุ้ยศรี
อาจารย์
053-944225
parkorn.tuisry@cmu.ac.th
อาจารย์ ณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดิษกุล
อาจารย์
053-944258
natcharjarn.rod@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชัยณรงค์ กงแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944258
pichainarong.kong@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ชินวัฒน์ ไข่เกตุ
อาจารย์
053-944258
chinawat.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์
อาจารย์
053-944258
sarawut.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. กฤษณะ บุญประสิทธิ์
อาจารย์
053-944258
kritsana.boon@cmu.ac.th