คณะบริหารธุรกิจ

Faculty of Business Administration

ผลิตบัณฑิตผู้เปี่ยมด้วยจิตสำนึกต่อสังคม และสร้างองค์ความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้ ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทางอันเปี่ยมด้วยคุณธรรม และความเป็นเลิศเชิงบริหารต่อธุรกิจและสังคม

เข้าสู่เว็บไซต์
ปี 2508 : ภาควิชาบัญชีและบริหารธุรกิจเป็น 1 ใน 5 ภาค วิชาของคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ภาควิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา และภาควิชารัฐศาสตร์

ปี 2535 : ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2535 ประกอบด้วย ภาควิชาการเงินและการธนาคาร ภาควิชาการจัดการภาควิชาการตลาด ภาควิชาการบัญชี และสำนักงานเลขานุการ

ปี 2547 : มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเลขานุการ ประกอบด้วย 5 งาน ได้แก่ งานบริหารและธุรการ งานนโยบายและแผน งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปี 2551 : มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551เรื่องการแบ่งหน่วยงานในส่วนวิชาการและส่วนงานอื่น โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้แบ่งหน่วยงานคณะบริหารธุรกิจเป็น 6 หน่วยงาน คือ สำนักงานคณะ ภาควิชาการเงินและการธนาคาร ภาควิชาการจัดการ ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการบัญชี และศูนย์นวัตกรรมการจัดการ

ปี 2553 : มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสำนักงานคณะ โดยประกอบด้วย 5 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานการเงิน การคลัง และพัสดุ งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ตามประกาศมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานในส่วนงานวิชาการและสำนักงานส่วนอื่น ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2553)

ข่าวและผลงานเด่น

คณะบริหารธุรกิจ

Read more..

AACSB Mentor Visit

End of content