คณะบริหารธุรกิจ

Faculty of Business Administration

ผลิตบัณฑิตผู้เปี่ยมด้วยจิตสำนึกต่อสังคม และสร้างองค์ความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้ ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทางอันเปี่ยมด้วยคุณธรรม และความเป็นเลิศเชิงบริหารต่อธุรกิจและสังคม

เข้าสู่เว็บไซต์
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

Master of Accountancy Program (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

Master of Business Administration Program in Marketing (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

Master of Science Program in Finance (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Master of Business Administration (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

Doctor of Philosophy Program in Business Administration (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ขออภัยไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับนี้