คณะบริหารธุรกิจ

Chiang Mai University Business School

คณะบริหารธุรกิจแห่งความภาคภูมิใจ เรามุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม และสร้างองค์ความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้ ตลอดจนเป็นผู้ชี้แนวทางสู่ความเป็นเลิศทางการบริหารธุรกิจต่อธุรกิจและสังคม

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก้องภู นิมานันท์

คณบดี

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญลักษณ์ พิชญกุล
รองคณบดี
053-942130
pichayalak.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา
รองคณบดี
053942130
adisak.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธร จิตอารี
รองคณบดี
053942140
wisuttorn.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อบุญ เอกะสิงห์
รองคณบดี
053-942140
erboon.e@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายนที เฉินบำรุง
ผู้ช่วยคณบดี
0-5394-2130
sainatee.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอก บุญเจือ
ผู้ช่วยคณบดี
053-942134
ek.bunchua@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลยา โกไศยกานนท์
ผู้ช่วยคณบดี
053-942138
amonlaya.ko@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัทยา แจ้งกระจ่าง
ผู้ช่วยคณบดี
053-942130
varattaya.j@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. รวิ รุ่งเรืองศรี
ผู้ช่วยคณบดี
053-942134
rawi.r@cmu.ac.th