คณะบริหารธุรกิจ

Faculty of Business Administration

ผลิตบัณฑิตผู้เปี่ยมด้วยจิตสำนึกต่อสังคม และสร้างองค์ความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้ ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทางอันเปี่ยมด้วยคุณธรรม และความเป็นเลิศเชิงบริหารต่อธุรกิจและสังคม

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น
หัวหน้าภาควิชา
053 942134
piyaphan.k@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอก บุญเจือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942134
ek.bunchua@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053942134
theerakiti.n@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรา ตันติประภา
รองศาสตราจารย์
053942134
patchara.t@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. เรนัส เสริมบุญสร้าง
อาจารย์
053-942134
renus.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 942134
piyaphan.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. จิราวรรณ ฉายสุวรรณ
รองศาสตราจารย์
053-942134
chirawan.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล กิมภากรณ์
รองศาสตราจารย์
053-942134
narumon.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัท วินิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942134
warat.winit@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. รวิ รุ่งเรืองศรี
อาจารย์
053-942134
rawi.r@cmu.ac.th
อาจารย์ รติมา ศรีสมวงศ์
อาจารย์
053-942134
ratima.s@cmu.ac.th
อาจารย์ กอบลาภ จันทรศัพท์
อาจารย์
053-942134
koblarp.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ภากร กัทชลี
อาจารย์
053942134
pagon.g@cmu.ac.th