คณะบริหารธุรกิจ

Faculty of Business Administration

ผลิตบัณฑิตผู้เปี่ยมด้วยจิตสำนึกต่อสังคม และสร้างองค์ความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้ ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทางอันเปี่ยมด้วยคุณธรรม และความเป็นเลิศเชิงบริหารต่อธุรกิจและสังคม

เข้าสู่เว็บไซต์

คุณ จินตนา จิตรสกุล

ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 2304007 ที่ได้รับเลือกให้เป็น นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขา บริหารธุรกิจ ประจำปี 2561 จัดโดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณ ลินดา วิทยะสิรินันท์

หุ้นส่วนผู้บริหาร หจก.เชียงใหม่ศิริวัฒนา (ตลาดดศิริวัฒนา) ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 174167 โอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขา บริการสังคม” จากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณ รัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ AccBA’20 ที่เป็น 1 ในผู้บริหาร ขององค์กร IRPC ที่ได้รับมอบรางวัลประเภทบุคคล Asia’s Best CFO (Investor Relations) ผู้นำองค์กรยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี Asian Excellence Awards 2018

คุณ ประโภชน์ เกิดเจริญ

ศิษย์เก่าหลักสูตรผู้บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Ex-MBA) รุ่น 10 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด ซึ่งเป็น 1 ใน 12 องค์กรธุรกิจ ที่ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

นางสาว นฤมล สิทธิวัง

ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2562 นอกจากนี้ยังได้รับตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชน และขวัญใจเลิฟปริ้นเซสเฮ้าส์ อีกสองตำแหน่ง จากเวทีการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2562