คณะเภสัชศาสตร์

Faculty of Pharmacy

เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเภสัชกรรม เพื่อรับใช้สังคม

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล ชลอธรรม
หัวหน้าภาควิชา
053944342
nopphadol.chalortham@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมจริง รุ่งแจ้ง
รองหัวหน้าภาควิชา
053944356
somjing.r@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร. บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์
รองศาสตราจารย์
053944342
busaban.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์
รองศาสตราจารย์
053944386
songwut.y@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร. ภก. สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล
รองศาสตราจารย์
053944303
supat.jira@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยวัฒน์ ไชยสุต
รองศาสตราจารย์
053944340
chaiyavat.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ จันทร์สกาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944399
sunee.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี หงษ์วิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944313
darunee.h@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ชฎารัตน์ อัมพะเศวต
รองศาสตราจารย์
053944342
chadarat.a@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง อุษณีย์ คำประกอบ
รองศาสตราจารย์
053-941004
usanee.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำไพ พฤติวรพงศ์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944361
ampai.phrutiv@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมจริง รุ่งแจ้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944356
somjing.r@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วรินทร รักษ์ศิริวณิช
รองศาสตราจารย์
053944338
warintorn.ruksiri@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกลักษณ์ อินทรักษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944342
aekkhaluck.int@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล ชลอธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944342
nopphadol.chalortham@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร ศิริลุน
รองศาสตราจารย์
053944375
sasithorn.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม
รองศาสตราจารย์
053944342
chalermpong.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ
รองศาสตราจารย์
053944309
pensak.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังษินี พงษ์ประดิษฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944309
rungsinee.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. รัตติรส คนการณ์
รองศาสตราจารย์
053-944311
ruttiros.khonkarn@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วรรธิดา ชัยญาณะ
รองศาสตราจารย์
053-944309
wantida.chaiyana@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธ์ จุลศรีไกวัล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944356
jakaphun.jul@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ เกียรติสิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944356
kanokwan.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทพิน จันทร์มหเสถียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944356
taepin.j@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ เจียรนัยกุลวานิช
รองศาสตราจารย์
053-944356
jutamas.jia@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา ทิพย์ดวงตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944356
pratchaya.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพรรณ เมตะนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944356
worrapan.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวิตราภรณ์ สมุทรทัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
44356
pawitrabhorn.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. กษิรวรรษ แสวงรัตน์
อาจารย์
053-944356
kasirawat.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง วิภาวดี อยู่อินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944356
wipawadee.y@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ชุดา จิตตสุโภ
รองศาสตราจารย์
053944356
chuda.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัณฐภรณ์ เขียวฟู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944308
kantaporn.kheawfu@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ปฐมวรรษ วงศ์รัตนกมล
อาจารย์
053944356
pathomwat.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐกร จันทะดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944356
takron.chantadee@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. แทนพงศ์ ชัยวาฤทธิ์
อาจารย์
053-944356
tanpong.ch@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. อรอุษา ธรรมเสริมสร้าง
อาจารย์
053944356
onusa.tha@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มธุกร สายนาคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944356
mathukorn.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. กานต์กมล ไตรโสภณ
อาจารย์
44356
karnkamol.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญนภา เสาร์คำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944356
phennapha.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง สุภัททรา รังสิมาการ
อาจารย์
053944356
supattra.r@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. พิมพ์พร อนันตวรสกุล
อาจารย์
053943723
pimporn.a@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ภัทราพร ปานรักษา
อาจารย์
053944309
pattaraporn.pan@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สุวิมล สมวงษ์อินทร์
อาจารย์
053944356
suvimol.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริวิภา ปิยะมงคล
รองศาสตราจารย์
053-944382
sirivipa.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทรา เอกอนันต์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944395
suntara.e@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ภูริวัฒน์ ลี้สวัสดิ์
รองศาสตราจารย์
053944309
phuriwat.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสินี จันทร์มหเสถียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944352
wisinee.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา
รองศาสตราจารย์
053-944397
ornanong.kit@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา
รองศาสตราจารย์
053944397
nisit.k@cmu.ac.th