คณะเภสัชศาสตร์

Faculty of Pharmacy

เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเภสัชกรรม เพื่อรับใช้สังคม

เข้าสู่เว็บไซต์

การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4374
Email : CPE.PHARMCMU@gmail.com
Line : @wal3469f 
Website : CPE.pharmacy.cmu.ac.th

ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร

  • สร้างนวัตกรรมสมุนไพรจากภูมิปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • บริการวิชาการแก่สังคม ในด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  • สนับสนุนการเรียนการสอน และการศึกษาต่อเนื่องด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์

ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน

ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน สาขาใหญ่ (ถนนสุเทพ)
- วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 19.00 น.
- วันเสาร์ - อาทิตย์และนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 18.00 น.
ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ (สาขาไผ่ล้อม มช.)
- วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 18.00 น. 
Website : www.pharmacy.cmu.ac.th/drugstore/

ศูนย์บริการเภสัชกรรม

  • การศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence)
  • enlightenedenlightenedenlightenedการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic)

        Website : www.pharmacy.cmu.ac.th/psc/