คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

“ส่งต่อความเป็นเลิศทางวิศวกรรม สั่งสมองค์ความรู้ ควบคู่สหวิทยาการ เสริมความมุ่งมั่น มีหลักการ สมัครสมานสามัคคี เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน Foster Engineering Excellence”

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา พิชยาพันธ์
หัวหน้าภาควิชา
preda.p@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล กรประเสริฐ
รองหัวหน้าภาควิชา
053-944156 ext 109
nopadon.k@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร. ธนพร สุปริยศิลป์
รองศาสตราจารย์
053944157
thanaporn.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ชยานนท์ หรรษภิญโญ
รองศาสตราจารย์
053-944156
chayanon.h@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ปิติวัฒน์ วัฒนชัย
รองศาสตราจารย์
pitiwat.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เศรษฐพงศ์ เศรษฐบุปผา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
sethapong.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม
รองศาสตราจารย์
053944156
peerapong.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถวิทย์ อุปโยคิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
auttawit.u@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
tawatchai.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา พิชยาพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
preda.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944156
bhuddarak.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชินพัฒน์ บัวชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944156-66
chinapat.b@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร อรุโณทยานันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 944156 #102
kriangkrai.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล กรประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944156 ext 109
nopadon.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีวรา สุวรรณ
รองศาสตราจารย์
053-944156
teewara.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุริยะ ทองมุณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944156
suriyah.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงยศ กิจธรรมเกษร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944156
songyot.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะพงษ์ วงค์เมธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944156
piyapong.wongmatar@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ดำรงศักดิ์ รินชุมภู
รองศาสตราจารย์
053944156
damrongsak.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรวัฒน์ ปลาเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
44157
pheerawat.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. กิตติคุณ จิตไพโรจน์
อาจารย์
44157
kittikun.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นที สุริยานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
44157
natee.suriyanon@cmu.ac.th
ว่าที่ เรือโท ดร. ชนะ สินทรัพย์วโรดม
อาจารย์
44157
chana.sinsabvarodom@cmu.ac.th
นาย วรากร ตันตระพงศธร
อาจารย์
44157
warakorn.tan@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พุทธิพล ดำรงชัย
รองศาสตราจารย์
puttipol.d@cmu.ac.th
อาจารย์ ไพศาล จั่วทอง
อาจารย์
paisan.jourtong@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
รองศาสตราจารย์
poon.th@cmu.ac.th