คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

“ส่งต่อความเป็นเลิศทางวิศวกรรม สั่งสมองค์ความรู้ ควบคู่สหวิทยาการ เสริมความมุ่งมั่น มีหลักการ สมัครสมานสามัคคี เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน Foster Engineering Excellence”

เข้าสู่เว็บไซต์

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

  • วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Engineering Journal Chiang Mai University) ISSN 0857-2178


การรับบทความ เปิดรับบทความวิชาการทั้งภาษาไทย เเละภาษาอังกฤษทางสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึงสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งปี โดยบทความที่ส่งมาขอตีพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับความเห็นชอบจากบรรณาธิการวารสารฯ ข้อความที่ปรากฏภายในบทความของแต่ละบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่เกี่ยวข้องกับวารสารวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เเละคณาจารย์ท่านอื่น ๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองบรรณาธิการฯ ขอสงวนสิทธิ์ มิให้นำเนื้อหาใด ๆ ของบทความ หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ของผลการประเมินบทความในวารสารฯ ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจากกองบรรณาธิการ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


บรรณาธิการบริหาร : ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์


วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการยอมรับอยู่ในฐานข้อมูล Thailand Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ
- ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม ถึง เมษายน
- ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม
- ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน ถึง ธันวาคม


ข้อมูลติดต่อ: งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 053 – 944177 ต่อ
E-mail: researchnews@eng.cmu.ac.th

ศูนย์เครื่องจักร CNC

ศูนย์เครื่องจักร CNC (ทำชิ้นงานด้วยการกัด กลึง (milling, lathe) ตัดชิ้นงาน (plasma, laser) วาดแบบชิ้นงาน พร้อมให้คำแนะนำ)

รายละเอียดบริการ: http://me.eng.cmu.ac.th/new/wp-content/uploads/2014/03/Advertising.pdf
ข้อมูลติดต่อ: โทร. 053 – 944146 ต่อ 513
E-mail: cnc@me.eng.cmu.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

  • งานทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง
  • การปรับเทียบเครื่องมือทางวิศวกรรม 
  • การออกแบบอาคาร ถนน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ 
  • จัดการบริหารงานก่อสร้าง ประเมินราคา ตรวจสอบและติดตามผลงานการก่อสร้าง 
  • ตรวจสอบความเสียหายของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 
  • วิเคราะห์ความปลอดภัย และความแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้าง 
  • สำรวจ ออกแบบถนน หรือผิวทางแบบต่าง ๆ 
อัตราค่าบริการ: http://civil.eng.cmu.ac.th/sites/default/files/engineering-testing-service-charges-27-34.pdf
ข้อมูลติดต่อ: โรงประลองภาควิชาวิศวกรรมโยธา
โทร. 053 – 944156 – 66
มือถือ 081-5311004
053 – 892376

งานบริการวิเคราะห์ตัวอย่าง (คุณภาพน้ำ ตัวอย่างก๊าซชีวภาพ/ ขยะ/ ปุ๋ย ฯลฯ)

งานบริการวิเคราะห์ตัวอย่าง ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อัตราค่าบริการ: http://doenv.eng.cmu.ac.th/?page_id=67
ข้อมูลติดต่อ: ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
โทร. 053 – 944189 ต่อ 11 หรือ 12
E-mail: envlab.cmu@gmail.com