คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

“ส่งต่อความเป็นเลิศทางวิศวกรรม สั่งสมองค์ความรู้ ควบคู่สหวิทยาการ เสริมความมุ่งมั่น มีหลักการ สมัครสมานสามัคคี เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน Foster Engineering Excellence”

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิรูป ผลจันทร์
หัวหน้าภาควิชา
053-944192 ext.108
patiroop.p@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ลักษณ์ กิจจนะพานิช
รองหัวหน้าภาควิชา
053-944192
pimluck.k@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิรูป ผลจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944192 ext.108
patiroop.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สิริชัย คุณภาพดีเลิศ
รองศาสตราจารย์
sirichai.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อรรณพ วงศ์เรือง
รองศาสตราจารย์
053944-133
aunnop.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ลักษณ์ กิจจนะพานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944192
pimluck.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ รักร่วม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
05394133
pharkphum.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาหฤท นิตยวรรธนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-94133
saoharit.n@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร จักรวัฒนา
รองศาสตราจารย์
053944133
napat.ja@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษณ์ สุมิตสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053934133
sulak.sumit@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรัลนุช ภู่พิสิฐ
อาจารย์
053944192
sarunnoud.p@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. พวงรัตน์ แก้วล้อม
ศาสตราจารย์
-
puangrat.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัตถกร สิทธิสม
อาจารย์
44131
prattakorn.s@cmu.ac.th