คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

“ส่งต่อความเป็นเลิศทางวิศวกรรม สั่งสมองค์ความรู้ ควบคู่สหวิทยาการ เสริมความมุ่งมั่น มีหลักการ สมัครสมานสามัคคี เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน Foster Engineering Excellence”

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี
หัวหน้าภาควิชา
053944128
cheowchan.l@cmu.ac.th

อาจารย์

อาจารย์ ชนะพล เจริญธนาวรกุล
อาจารย์
053944128
chanapol.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมสูรย์ สมประสงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0539444128
komsoon.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944128 Ext 119
suparit.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธิเทพ รมยเวศม์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944128
suttithep.r@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ทัศษุดา ทักษะวสุ
อาจารย์
053 944 128 ต่อ 113
tadsuda.t@cmu.ac.th
นาย ธีรภัทร์ ต่อสวย
อาจารย์
44128
teerapat.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944128
cheowchan.l@cmu.ac.th