คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Architecture

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สถาปัตยกรรมที่มุ่งเน้นการประยุกต์ภูมิปัญญาล้านนา กับนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่ก้าวหน้าในพลวัตความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าสำนักวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวลิต สัยเจริญ
หัวหน้าสำนักวิชา
053-942825ext115
chaowalid.s@cmu.ac.th

อาจารย์

อาจารย์ ZI HUANG
อาจารย์
053-942970
ziliang.huang@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวลิต สัยเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942825ext115
chaowalid.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
รองศาสตราจารย์
053942825
channarong.sri@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. กรุณา รักษวิณ
รองศาสตราจารย์
053-942825-8
karuna.r@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิโชค เลขะกุล
รองศาสตราจารย์
053942972
apichoke.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนฏ กิจนุกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942825-28 Ext.103
anott.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะบุญ นิลแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053942841
piyaboon.n@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรพงษ์ ชุมดวง
รองศาสตราจารย์
053-9428-26
watcharapong.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณวีร์ สุวรรณทะมาลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942833
ronawee.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาปนา กิตติกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942825-28 Ext.115
sathapana.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. จิรันธนิน กิติกา
รองศาสตราจารย์
053942806
chiranthanin.kitika@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. พิไลพร นุ่นมา
อาจารย์
053-942806
pilaiporn.n@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยเดช อัครโพธิวงศ์
รองศาสตราจารย์
0837616399
piyadech.ar@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แผ่นดิน อุนจะนำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
pandin.oun@cmu.ac.th
อาจารย์ วรงค์ วงศ์ลังกา
อาจารย์
warong.w@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. อณล ชัยมณี
อาจารย์
053942816
anon.ch@cmu.ac.th
อาจารย์ ศศิประภา ศรีไกรภักดิ์
อาจารย์
053942806
sasiprapa.sri@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. กษมา พลกิจ
รองศาสตราจารย์
053942806
kasama.polakit@cmu.ac.th
อาจารย์ ยุพเรศ สิทธิพงษ์
อาจารย์
053942806
yuppared.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ชมพูนุท ชมภูรัตน์
อาจารย์
053942806
chompoonoot.ch@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. รุ่งพรรษา น้อยจันทร์
อาจารย์
053942806
rungpansa.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตยา สารฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053942806
titaya.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ณัฏฐกิตติ์ เพ็ชรสุริยา
อาจารย์
053942806
natthakit.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ภูมิ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ
อาจารย์
053942806
poom.sub@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. พิชญ์วุฒิ วิรุตมวงศ์
อาจารย์
053-942806
pitchawut.v@cmu.ac.th
อาจารย์ ปวร มณีสถิตย์
อาจารย์
053942806
paworn.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรสิทธิ์ ตันตินิพันธุ์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942806
worrasit.tan@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. เวณิกา ตันพิพัฒน์
อาจารย์
053942816
waynika.t@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. อาภาภรณ์ วงศ์ลักษณพันธ์
อาจารย์
053942806
arphaphon.w@cmu.ac.th
อาจารย์ ธนพร พรเทวกุล
อาจารย์
053942806
thanaporn.porn@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. อภินันทน์ สุมทุมพฤกษ์
อาจารย์
053942806
apinantn.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ธานัท วรุณกูล
รองศาสตราจารย์
053942814
tanut.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. องุ่นทิพย์ ศรีสุวรรณ
รองศาสตราจารย์
053-942974
angunthip.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตน์ ตัณฑจำรูญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053942842
ruht.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ
อาจารย์
053942806
jaturong.pokhara@cmu.ac.th
อาจารย์ ชยพล ศรัณยพัชร์
อาจารย์
053942806
chayaphol.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. จุฬวดี สันทัด
อาจารย์
053942806
chulawadee.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ปิยชนน์ อุนจะนำ
อาจารย์
053942806
piyachon.o@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา ทองท้วม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
yuttana.t@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. ณวิทย์ อ่องแสวงชัย
ศาสตราจารย์
053942825-8 ต่อ 109
nawit.ong@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สุมาวลี จินดาพล
รองศาสตราจารย์
000
sumavalee.ch@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ อินทจักร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-9428025-8 ต่อ 106
thirayut.inthachak@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชดา ร่มไทรย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
chada.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
burin.thara@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดำเนิน เต๋จ๊ะใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053942972
damnoen.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กวิน ว่องวิกย์การ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942825-8 ต่อ 102
kawin.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฏฐา ฤทธิศร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942825-28 Ext.119
rattha.li@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กานต์ คำแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942825 Ext.118
karn.khamkaew@cmu.ac.th
อาจารย์ Raphael Belhache
อาจารย์
053942806
raphael.belhache@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ คมสัน ธีรภาพวงศ์
รองศาสตราจารย์
komson.tee@cmu.ac.th
อาจารย์ ทวีศักดิ์ เกียรติวีระศักดิ์
อาจารย์
taweesak.k@cmu.ac.th
อาจารย์ วรางคณา จวงจันดี
อาจารย์
053-942806
warangkana.ju@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ศุภโชค สนธิไชย
อาจารย์
053942806
supachock.so@cmu.ac.th
อาจารย์ ภัทรา รังสิโรจน์
อาจารย์
053942816
patra.l@cmu.ac.th
อาจารย์ ธนพร พันธุ์นรา
อาจารย์
053942806
tanaporn.pannara@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. อลิษา นัทลีย์
อาจารย์
053942806
alisa.h@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สันต์ สุวัจฉราภินันท์
รองศาสตราจารย์
053-942803
sant.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สุภัค แวน เดอร์ โฮเวน
อาจารย์
053942806
supuck.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐวี อารยภานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053942806
ptave.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยาฉัตร ศิริวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
piyachat.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942833
rattapong.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมพิกา อำลอย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053942806
aumpika.amloy@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมพิกา ชุมมัธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942806
umpiga.sh@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง
ศาสตราจารย์
053-942805
vitul.l@cmu.ac.th