คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Architecture

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สถาปัตยกรรมที่มุ่งเน้นการประยุกต์ภูมิปัญญาล้านนา กับนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่ก้าวหน้าในพลวัตความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แผ่นดิน อุนจะนำ

คณบดี

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. สันต์ สุวัจฉราภินันท์
รองคณบดี
053-942803
sant.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์
รองคณบดี
053-942833
rattapong.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณวีร์ สุวรรณทะมาลี
รองคณบดี
053-942833
ronawee.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรสิทธิ์ ตันตินิพันธุ์กุล
รองคณบดี
053-942806
worrasit.tan@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดำเนิน เต๋จ๊ะใหม่
ผู้ช่วยคณบดี
053942972
damnoen.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมพิกา ชุมมัธยา
ผู้ช่วยคณบดี
053-942806
umpiga.sh@cmu.ac.th