คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Architecture

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สถาปัตยกรรมที่มุ่งเน้นการประยุกต์ภูมิปัญญาล้านนา กับนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่ก้าวหน้าในพลวัตความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว

เข้าสู่เว็บไซต์

อาจารย์

นาย JOSHUA WAYNE ROBERTS
อาจารย์
053942806
joshua.roberts@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053942806
chaiwat.su@cmu.ac.th