วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

College of Art, Media and Technology

มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน “Toward creating innovation to sustainability ”

เข้าสู่เว็บไซต์

ประวัติวิทยาลัยฯ

รัฐบาลได้กำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมซอฟแวร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหลักของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ มีความพร้อมด้านบุคลากร วิชาการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางระดับนานาชาติในการจัดการศึกษาและวิจัย เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางในด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อสนับสนุนภาครัฐ เอกชนและชุมชนในเขตภาคเหนือ จึงได้นำเสนอกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเชียงใหม่ในยุคเศรษฐกิจใหม่ ในการสัมมนายุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเหนือเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2546 โดยเสนอโครงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเน้นการพัฒนากลุ่มแข่งขัน (Competitive Cluster) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมซอฟแวร์ในภาคเหนือพร้อม ๆ กัน และได้นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยได้รับอนุมัติโครงการในวันที่ 22 กรกฏาคม 2549 เป็นกรอบงบประมาณทั้งสิ้น 464.3 ล้านบาท

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ทำการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร สื่อและศิลปะ (College of Arts, Media and ICT) ขึ้น เพื่อบูรณาการสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องให้มีความสอดคล้อง (Synergy) เพื่อที่จะทำให้สามารถสนับสนุนด้านวิชาการ แก่กลุ่มแข่งขันอุตสาหกรรมในท้องถิ่น รวมทั้งรองรับโครงการด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดเชียงใหม่และรัฐบาลในระยะยาว

สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2546 อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร สื่อและศิลปะ โดยให้แก้ไขชื่อเป็น “วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (College of Arts Media and Technology)” มีฐานะเป็นองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัย ในระดับเทียบเท่ากับคณะ ที่ไม่เป็นส่วนราชการตามมาตรา 8 และ 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 มีการบริหารงานเป็นอิสระจากระบบราชการมีการบริหารและการจัดการเทียบเท่ากับวิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เช่น สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น โดยจะมีการจัดตั้งหน่วยดำเนินการในรูปของสถาบันและศูนย์นานาชาติเพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพต่อไป

ปรัชญา

สร้างบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ให้เป็นผู้ใช้ความรู้ในระดับนานาชาติ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้และสังคมฐานความรู้
“International Knowledge Worker”

วิสัยทัศน์

มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน
“Toward creating innovation to sustainability ”

พันธกิจ

 • การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างบุคลากรที่มี Global Literacy
 • การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโท เพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม และซอฟต์แวร์
 • การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาเอก เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 • พัฒนาและส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้สังคม

ภารกิจ

 • ผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามความต้องการของกลุ่มแข่งขันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานระดับนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อสนับสนุนกลุ่มแข่งขันอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
 • สนับสนุนการจัดทำระบบจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้และช่วยตัดสินใจแก่องค์กรขนาดใหญ่ กลุ่มแข่งขันที่เกี่ยวข้องและชุมชน

กลยุทธ์

ใช้สนเทศศาสตร์ (Informatics) ในการพัฒนาบุคลากร และสร้างองค์ความรู้ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาบุคลากรและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการสนับสนุนกลุ่มแข่งขัน (Academic Cluster) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร
 • เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การท่องเที่ยว ศิลปะ และการออกแบบสินค้าหัตถกรรม
 • เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในด้านสื่อทางเลือกใหม่ (Alternative Media) เช่น e-Newspaper, e-Radio, Web TV และอื่นๆ
 • เพื่อรองรับโครงการของรัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเหนือ เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในระยะยาว

ข่าวและผลงานเด่น

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานสำนักหอสมุด มช.
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT จัดอบรม Automated Test course ให้แก่บุคลากร ITSC
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

นศ. ANIMATION รับรางวัล MUSIC VIDEO CONTEST ศิลปินเกาหลีวง WAVE TO EARTH
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

อบรมทักษะด้านเทคโนโลยี โรงเรียนอุตรดิตถ์
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT ร่วม MOU โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT จัดกิจกรรมเปิดบ้านบัณฑิต “OPEN HOUSE GRADUATE CAMT CMU”
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT จัดบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Smart Tourism
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

Digital Game CAMT จัดกิจกิจกรรม Game Playtesting สำหรับนักศึกษา
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT ร่วมงาน ECTI DAMT & NCON INTERNATIONAL CONFERENCE 2024
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

สาขาดิจิทัลเกม จัดกิจกรรม Global Game Jam 2024
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT จัดกิจกรรม Workshop Lean Project 2024 และ FIN Caf? ครั้งที่ 8
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT ร่วม MOU โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาวิชาการ Micro service and Cl/CD
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT จัดสัมมนาพิเศษ KAIST SCHOLARSHIPS AND JOINT RESEARCH IN SCHOOL OF COMPUTING
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT อบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนสารภีวิทยาคม
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

ศูนย์ CIC CAMT ร่วม MoU Cross Border e-Commerce (CBEC)
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT ร่วม MOU Chung-Ang University สาธารณรัฐเกาหลี
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

ต้อนรับดูงาน โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

ศูนย์ CIC CAMT เปิดตัวศูนย์ NEC CBEC Academy
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

ต้อนรับดูงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

จัดบูธนิทรรศการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT จัดอบรม mBlock โรงเรียนรังษีวิทยา
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT จัดอบรม Coding with Micro:bit รร.เซนต์นิโกลาส
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT OPEN HOUSE OPEN HEART 2023
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT จัดกิจกรรม Young Game DEV CAMT 2023 ครั้งที่ 4
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT จัดกิจกรรม Show & Share CAMT Lean Project 2023
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

สาขาวิชาดิจิทัลเกม CAMT จัดกิจกรรม Game Play Test Final Project
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT ต้อนรับนักเรียนสถาบันกวดวิชา Strong Academy
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT จัดกิจกรรม ERASMUS+ Roadshow 2023
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT ต้อนรับคณะดูงาน สอวช.
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

สาขาดิจิทัลเกม CAMT จัดกิจกรรมพิเศษ Game Playtesting
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT ร่วม MOU สถาบันการศึกษาชั้นนำในเกาหลีใต้
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

SE SHOW PRO CAMT 15
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT จัดอบรม E-Commerce โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

ธนาคารออมสินร่วมกับ KIND BY CAMT อบรม KM Architecture
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT ร่วมงาน CMU KM Day 2023
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

NAPLAB Game Studio ร่วมจัดบูธใน งาน MEDCHIC Innovation Day 2023
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT จัดพิธีทำบุญครบรอบ 20 ปี
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

สาขา ANI CAMT จัดบรรยายพิเศษ
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT จัดกิจกรรมพี่แนะแนวน้อง 2023
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT ต้อนรับคณะดูงานจาก Tamkang University, Taiwan
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT ร่วมจัดอบรมเพื่อการแข่งขัน Arduino Student Kit
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT Summer Course x Autonomous Driving Robotic
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT Summer Course x DII "DII CAMP UX UI Design"
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT Summer Course x Robot "Robots conquer the maze missions with MicroPython"
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

ศิษย์เก่า CAMT รับรางวัล KBTG Outstanding Performer Award
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT CMU ผ่านการประเมินคุณภาพระดับ EdPEx300
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT Summer Course ค่าย Animation Academy
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT Summer Course ค่าย “Game Academy” 2023
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

อบรม Micro Python โรงเรียน นวมินทราชูทิศ พายัพ
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

เสนอแผนโครงการ Creative Lanna Community Platform
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

หลักสูตร CBEC to China CAMT ออกอากาศ TPBS
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

Global Game Jam 2023 Chiang Mai
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT จัดประชุม โครงการ DigiHealth-Asia
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

อบรมโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

R&D Fundraising Techniques and Resources in the ICT and Social Science Sector
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT ร่วมใจบริจาคโลหิต
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

นักศึกษา CAMT คว้ารางวัลชนะเลิศ KBTG internship Bootcamp 2022
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT ร่วมงานครบรอบ 30 ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

พิธีเปิด K-CAMT Winter program
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

Alpha Academy ได้รับรางวัลจากการประกวดสื่อนวัตกรรม
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT ร่วมงาน Scholarship of Teaching and Learning: SoTL8
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT ออกบูธในกิจกรรมสัปดาห์แนะแนว “GUIDANCE EXPO” 2023
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

Most certainly, attending ASTRA's two-week leadership course & study visit in Athens, Greece, has just begun?
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT MOA มหาวิทยาลัย Evora ประเทศโปรตุเกส
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT OPEN HOUSE OPEN HEART
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

DARA ACADEMY ANNUAL FAIR 2022 THE SPIRIT OF DARA
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

มอบรางวัล Young Product Design 2022
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

ต้อนรับดูงานนักศึกษาโครงการ 2020 APAHL
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

Young Product Design 2022
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

SE Show Pro CAMT 14
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

The 2nd National Basic Stem Innovation Hybrid Forum 2022
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

อบรมการสร้าง Portfolio TCAS 1
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

ศึกษาดูงานการพัฒนาสื่อไทยรัฐทีวี
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

สร้างความร่วมมือพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

ต้อนรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

อบรมหลักการออกแบบเกมใน Metaverse
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT Strategy Meet Up Day
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT ครบรอบ 19 ปี
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รฟม.
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

โครการ Thailand Education EXPO 2022
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

International Summer Design Workshop
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

กิจกรรม Fantastic Drone
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

อบรมการปั้นโมเดลและสร้างเทคโนโลยี AR
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

บุคลากรCAMTอบรมการเขียนหนังสือราชการ
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

Robots conquer
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT จัดแข่งขัน ROV Chiang Mai's Youth E-sport 2022
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

เปิดรับสมัคร โครงการ Gifted School 2022
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

ต้อนรับาคันตุกะจาก Colorado State University
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

เปิดงาน Animation Academy 2022 Advance Class
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

เปิดค่าย Animation Academy 2022 Basic Class
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากค่าย Strong Academy
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

MOU พัฒนาหลักสูตรและบุคลากรไทย-จีน
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

อบรมวิชาการกายภาพบำบัด โรงพยาบาลน่าน
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

ผู้บริหาร FLASH เข้าพบและหารือความร่วมมือ CAMT
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

โครงการประกวดแผนธุรกิจ Young Business Planner 2021
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT MOU ร่วมกับบริษัท วรวุฒิ กรุ๊ป จำกัด
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

การสร้างธุรกิจออนไลน์ (Online Business)
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

SE Show Pro13
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

KM MRTA DAY 2021
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

ROV Chiang Mai's Youth Esports Tournament 2021 "รอบชิงชนะเลิศ"
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

อบรมการใช้งานระบบ One stop service System