คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตแพทย์ พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุวลี พจมานวิพุธ
หัวหน้าภาควิชา
(053)945450
suwalee.poj@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์
รองหัวหน้าภาควิชา
053-936130
imjai.chitapanarux@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง มลฤดี เอกมหาชัย
รองศาสตราจารย์
053 945459
molrudee.ekm@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล
รองศาสตราจารย์
053-935163
ekkasit.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ไพลิน คงมีผล
รองศาสตราจารย์
5450,5452
pailin.k@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์
ศาสตราจารย์
053-936130
imjai.chitapanarux@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นัทธยา ปัทมภาสพงษ์
รองศาสตราจารย์
5450,5452
nuttaya.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติศักดิ์ อุ่นศรีส่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5450,5452
kittisak.unsrisong@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธนพ ศรีสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
tanop.s@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง ลลิตา ฮั่นตระกูล
อาจารย์
053946213
lalita.h@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยุทธพันธ์ วรรณโสภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
yutthaphan.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สมวิไล จักรพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
somvilai.chak@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ ธเนศ ขัตติพัฒนาพงษ์
อาจารย์
053935450
thanate.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พิชญาภรณ์ กลั่นกลิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
pitchayaponne.kl@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง วิมรัก อ่อนจันทร์
อาจารย์
053-945456
wimrak.o@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง บงกช เจียมหาทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053946213
bongkot.su@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ จักรี หมัดล่า
อาจารย์
chakri.madla@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ ธานัท กันธะวัง
อาจารย์
053-936215
thanat.kanthawang@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วราลี พงษ์วิวัฒนชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
66 53 94 6194
waralee.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงชัย อัศวพรหมพร
รองศาสตราจารย์
053-935456 ต่อ 301
narongchai.a@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ นครินทร์ อินมุตโต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945127
nakarin.i@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง ถวิกา แก้วเชื้อ
อาจารย์
053-935452
tawika.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สลิตา อังกุระวรานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945450
salita.ang@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ วิทวัส วุฒิวงศ์
อาจารย์
053-935450
withawat.vuthiwong@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง วิภาวี มรกต
อาจารย์
053-935450
wipawee.m@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ นัฐพงษ์ นิมิตรรุ่งทวี
อาจารย์
053-935450
natthaphong.n@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง แสงศิริ ชุมแสงศรี
อาจารย์
053-946214
saengsiri.chum@cmu.ac.th
นาย อนิรุทธ์ วัชรวิภา
อาจารย์
053-945450
anirut.watch@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วรรณภา นบนอบ
อาจารย์
wannapha.n@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ ภูริวัฒน์ เมืองวงศ์
อาจารย์
053-935450
pooriwat.m@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ ภูวิชญ์ เจริญเชื้อ
อาจารย์
053-945450
puwitch.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุวลี พจมานวิพุธ
รองศาสตราจารย์
(053)945450
suwalee.poj@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จันทิมา เอื้อตรงจิตต์
รองศาสตราจารย์
053-945450
juntima.eua@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วิทธนี ณ เชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053945450
wittanee.n@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พรรณี วิศรุตรัตน
ศาสตราจารย์
053-945450
pannee.visruta@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม
รองศาสตราจารย์
053-935163
sirianong.n@cmu.ac.th