คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตแพทย์ พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล

เข้าสู่เว็บไซต์
หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต

Doctor of Optometry Program (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 อยู่ระหว่างเสนอ สกอ.รับทราบ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา

Master of Science Program in Physiology (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา

Master of Science Program in Toxicology (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

Master of Science Program in Biochemistry (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

Master of Science Program in Microbiology (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

Master of Science Program in Medical Physics (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา

Master of Science Program in Parasitology (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา

Master of Science Program in Pharmacology (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

Master of Science Program in Anatomy (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยากระดูกและฟัน (หลักสูตรสหวิทยาการ)

Doctor of Philosophy Program in Forensic Osteology and Odontology (Interdisplinary Program) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

Doctor of Philosophy Program in Biochemistry (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา

Doctor of Philosophy Program in Physiology (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา

Doctor of Philosophy Program in Pharmacology (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program in Physiology (International Program) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program in Biochemistry (International Program) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)