สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Research Institute for Health Sciences

สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

110 ถ. อินทวโรรส ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

0 5393 6148 แฟกซ์ 0 5322 1649

อีเมล

prrihes@gmail.com

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : https://www.rihes.cmu.ac.th