สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Research Institute for Health Sciences

สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าสู่เว็บไซต์

บริการจัดการข้อมูลและสถิติ

บริการ


1. การจัดการข้อมูล
1.1 วางแผนงานด้านการจัดการข้อมูล
1.2 พัฒนาเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
1.3 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและรหัสข้อมูล
1.4 นำเข้าข้อมูล
1.5 ตรวจสอบและออกรายงานความถูกต้อง
1.6 จัดเก็บและนำส่งข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน GCP

2. การวิเคราะห์ทางสถิติ
2.1 การคำนวณขนาดของตัวอย่าง
2.2 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
2.3 จัดทำรายงานทางสถิติ


3. หลักสูตรการฝึกอบรม
3.1 มาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลวิจัย
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
บริการตรวจวิเคราะห์อาหาร

อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์อาหารของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตู้ ปณ 80 ปท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50202
โทรศัพท์ 0-5394-2508 ต่อ 325, 329 โทรสาร 0-5389-2298
บริการตรวจหาเชื้อ ในกลุ่มชายรักชาย เกย์ และสาวประเภทสอง

คลินิกพิมาน
ได้เปิดดำเนินการในปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเปิดเพื่อให้ดำเนินการศึกษาวิจัยการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายรักชายและสาวประเภทสอง นอกจากนั้นยังมีบริการตรวจเลือดเอชไอวีแบบรู้ผลเร็วให้กับผู้ที่มารับบริการ และยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
** คลินิกพิมานเปิดบริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. ภายในคลินิกประกอบด้วยห้องให้คำปรึกษาจำนวน 3 ห้อง ห้องตรวจแพทย์ 2 ห้อง ห้องตรวจ เลือด ห้องเก็บเอกสาร และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม **

ความปลอดภัยและการรักษาข้อมูล
ข้อมูลและเอกสารจะเก็บไว้ในตู้ที่ล็อคและห้องที่ล็อค จำกัดการเข้าถึงเฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการฯ ทางเราจะใช้เลขรหัสแทนการใช้ชื่อในเอกสารข้อมูล นอกจากนั้นพยาบาลผู้ให้การปรึกษายังได้รับการอบรมและมีความชำนาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจเอชไอวี