สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Research Institute for Health Sciences

สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าสู่เว็บไซต์

ผู้อำนวยการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ ดร.นายแพทย์ กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม
รองผู้อำนวยการ
053 217022
kittipan.r@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย
รองผู้อำนวยการ
5472-4 ต่อ 120
kriengkrai.s@cmu.ac.th