คณะสังคมศาสตร์

Faculty of Social Sciences

มุ่งเป็นสถาบันการศึกษา การค้นคว้าวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติโดยรวม

เข้าสู่เว็บไซต์

ศาสตราจารย์ ดร. ยศ สันตสมบัติ

นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2542 รหัสนักศึกษา 174154 วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

นาย สราวุฒิ แซ่เตี๋ยว

นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 วท.บ. (ภูมิศาสตร์) สาขาบริการสังคม

นาย ทวีชัย เติมคุนานนท์

นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2549 รหัสนักศึกษา : 134216 วท.บ. (สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา) สาขาบริการสังคม