คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

“ส่งต่อความเป็นเลิศทางวิศวกรรม สั่งสมองค์ความรู้ ควบคู่สหวิทยาการ เสริมความมุ่งมั่น มีหลักการ สมัครสมานสามัคคี เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน Foster Engineering Excellence”

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. สันติ พิทักษ์กิจนุกูร
หัวหน้าภาควิชา
0539442023
santi.p@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์ ปทานุคม
รองหัวหน้าภาควิชา
karn.patanukhom@cmu.ac.th

อาจารย์

อาจารย์ ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ
อาจารย์
arnan.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัชนา ระมิงค์วงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
lachana.ramingwong@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พฤษภ์ บุญมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
pruet.b@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ตรัสพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
รองศาสตราจารย์
trasapong.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล
รองศาสตราจารย์
sansanee.a@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สรรพวรรธน์ กันตะบุตร
รองศาสตราจารย์
sanpawat.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์กษิต ระมิงค์วงศ์
รองศาสตราจารย์
sakgasit.ramingwong@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ
รองศาสตราจารย์
053-942024
narissara.e@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดม โพธิกานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053942023
dome.potikanond@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. จักรพงศ์ นาทวิชัย
รองศาสตราจารย์
juggapong.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์ ปทานุคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
karn.patanukhom@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธพงษ์ สมจิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942023
yuthapong.somchit@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อัญญา วีรประพันธ์
รองศาสตราจารย์
anya.a@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สันติ พิทักษ์กิจนุกูร
รองศาสตราจารย์
0539442023
santi.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสกร แช่มประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053942074
paskorn.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. Kenneth Cosh
รองศาสตราจารย์
053942023
kenneth.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวดนย์ คุณเลิศกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942023
navadon.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา
รองศาสตราจารย์
053-942023
patiwet.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษมสิทธิ์ ตียพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944144
kasemsit.t@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ชินวัตร อิศราดิสัยกุล
อาจารย์
053942023
chinawat.i@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กำพล วรดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
42023
kampol.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐนันท์ พรหมสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942023
natthanan.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาทิพย์ จันทร์คง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
42023
thanatip.ch@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. เจนจิรา ใจมั่ง
อาจารย์
053-942647
jenjira.j@cmu.ac.th
นาย ศศิน จันทร์พวงทอง
อาจารย์
42023
sasin.ja@cmu.ac.th
นาย กนก ก๋องหล้า
อาจารย์
42023
kanok.k@cmu.ac.th
นาย นษิ ตันติธารานุกุล
อาจารย์
42023
nasi.t@cmu.ac.th