คณะทันตแพทยศาสตร์

Faculty of Dentistry

ยอดดอยแม้ไม่สูงเด่น ถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ผู้คนก็เคารพนับถือ เช่นเดียวกัน... คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม้เป็นคณะเล็กๆ ไกลจากเมืองหลวง ถ้าคณาจารย์ ลูกศิษย์ เรียนรู้คู่คุณธรรม และมีน้ำใจต่อกันและกัน... และต่อผู้ป่วย ผู้คนก็เคารพนับถือ Cr.ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์ วิรัช พัฒนาภรณ์

เข้าสู่เว็บไซต์

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน

     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชานุญาตให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อปี พ.ศ. 2526 เพื่อดูแล ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดในเขตภาคเหนือ ตอนบน เป็นการกระจายโอกาสการเข้าถึงบริการการรักษา และการส่งเสริมสุขภาพด้านทันตกรรมและด้านการแพทย์ อื่นๆ แก่ประชาชน แม้การให้บริการทางด้านทันตสาธารณสุข ครอบคลุมประชาชนทุกคนให้มีสิทธิเข้ารับบริการรักษาทาง ด้านการแพทย์และทันตกรรม อย่างไรก็ตาม ยังมีประชาชนที่ ด้อยโอกาส หรือเข้าไม่ถึงโอกาสในการขอรับบริการจากภาค รัฐ เช่น เด็กพิเศษ เด็กนักเรียนในกลุ่มผู้ป่วยพึ่งพา ผู้ต้อง ขังในทัณฑสถาน พระภิกษุสามเณรที่จากภูมิลำเนามาเข้า โครงการโรงเรียนพระปริยัติในเขตภาคเหนือ ประชาชนในท้อง ถิ่นทุรกันดาร เช่น ประชาชนพื้นที่สูงที่ทำงานร่วมกับมูลนิธิ โครงการหลวง และประชาชนที่มีภูมิลำเนาตามตะเข็บอำเภอ และตะเข็บจังหวัด ซึ่งมีระยะทางห่างจากโรงพยาบาลชุมชน ที่ตนมีสิทธิเข้ารับบริการทางสาธารณสุขมาก ไม่สามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้ในฤดูฝน ...ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ทางคณะฯ ได้มีการ พัฒนารูปแบบการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพิ่มศักยภาพ การให้บริการมากขึ้น สามารถติดตั้งเครื่องมือทำฟันได้ 6-25 ชุด ออกปฏิบัติงาน 30-35 ครั้ง ต่อปี และได้รับความร่วมมือกับพันธมิตรจาก กลุ่มออฟโรดต่างๆ สามารถให้บริการตรวจรักษาสุขภาพช่อง ปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และเผยแพร่ความรู้ทางทันตสุขศึกษาแก่ประชาชน ให้บริการแก่ผู้ป่วยด้อยโอกาสในท้อง ถิ่นทุรกันดารห่างไกล ซึ่งอาศัยในพื้นที่ดอยสูงในความรับผิด ชอบของโครงการหลวง 38 แห่งทั่วภาคเหนือ โรงเรียนเด็ก พิเศษต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนพระปริยัต

     การดำเนินงานของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎร จึงโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน “โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เป็น ไปตามพระราชประสงค์ สำนักพระราชวังจึงมีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 และมีคำสั่งแต่งตั้งต่อเนื่อง มาจนปัจจุบัน ในปีปฏิบัติการ 2547 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้มีส่วนร่วมดำเนิน การโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างเป็นทางการ

โรงพยาบาลทันตกรรม

โรงพยาบาลทันตกรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อฝึกปฏิบัติในคลินิกทันตกรรมและให้บริการรักษาทางทันตกรรมโดยให้บริการทางทันตกรรมขั้นปฐมภูมิ และเป็นหน่วยงานรองรับการส่งต่อผู้ป่วยจากหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขเขตภาคเหนือตอนบนในการให้บริการทางทันตกรรมขั้นทุติยภูมิและตติยภูมิ โดยมีคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละสาขาวิชาเป็นผู้ให้การรักษา แบ่งเป็น 2 งาน คือ งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม และงานบริการผู้ป่วย

เปิดให้บริการ จ.-ศ. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30-16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 053-944431

การศึกษาต่อเนื่อง

การศึกษาต่อเนื่อง
พัฒนาความรู้ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพสำหรับทันตแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

เบอร์โทรศัพท์ 053-944428 , 053-944429 

คลินิกทันตกรรมพิเศษ

คลินิกทันตกรรมพิเศษให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยโดยทันตแพทย์ประจำการหลากหลายสาขา
เปิดให้บริการ จ.-ส.
เวลา 08.30-20.00 น.
อา. เวลา 08.30-16.30 น.
เบอร์โทรศัพท์ 081-8850101 , 081-8850110