คณะบริหารธุรกิจ

Chiang Mai University Business School

คณะบริหารธุรกิจแห่งความภาคภูมิใจ เรามุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม และสร้างองค์ความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้ ตลอดจนเป็นผู้ชี้แนวทางสู่ความเป็นเลิศทางการบริหารธุรกิจต่อธุรกิจและสังคม

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

อาจารย์ ดร. ดนัย ลิขิตรัตน์เจริญ
หัวหน้าภาควิชา
053-644156
danai.l@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942-126 ext 116
chaiwuth.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. รวี ลงกานี
รองศาสตราจารย์
053-942126
ravi.l@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์
อาจารย์
0 5394 2126 ext. 115
chanon.ch@cmu.ac.th
อาจารย์ อธิเมศร์ เชษฐธีระพัชร์
อาจารย์
053-942126
aphichet.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. อนิล รูพ
อาจารย์
053-942126
anin.rupp@cmu.ac.th
อาจารย์ เกรียงไกร เลิศโภคานนท์
อาจารย์
053-942126
kriangkrai.l@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ดนัย ลิขิตรัตน์เจริญ
อาจารย์
053-644156
danai.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. YOSUKE KAKINUMA
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942126
yosuke.kakinuma@cmu.ac.th
อาจารย์ ทะนุ ประเสริฐสุนทร
อาจารย์
053942126
thanu.p@cmu.ac.th