คณะบริหารธุรกิจ

Chiang Mai University Business School

คณะบริหารธุรกิจแห่งความภาคภูมิใจ เรามุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม และสร้างองค์ความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้ ตลอดจนเป็นผู้ชี้แนวทางสู่ความเป็นเลิศทางการบริหารธุรกิจต่อธุรกิจและสังคม

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมกร ไชยประสิทธิ์
หัวหน้าภาควิชา
053-942130
kemakorn.c@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิยตา กาวีวงศ์
รองหัวหน้าภาควิชา
053-942130
niyata.k@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ อรพิณ สันติธีรากุล
รองศาสตราจารย์
053 942130
orapin.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญลักษณ์ พิชญกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942130
pichayalak.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร
รองศาสตราจารย์
053-942130
siriwut.b@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัญญา กันตะบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942130
saranya.ka@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมกร ไชยประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942130
kemakorn.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก้องภู นิมานันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942130
khongphu.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลสิรี โค้วสุวรรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942130
kunsiree.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ดำรงศักดิ์ นภารัตน์
อาจารย์
053-942130
damrongsak.naparat@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายนที เฉินบำรุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0-5394-2130
sainatee.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา
รองศาสตราจารย์
053942130
adisak.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัทยา แจ้งกระจ่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942130
varattaya.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิยตา กาวีวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942130
niyata.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. รอม แพสุวรรณ
อาจารย์
053942130
rom.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ณพิธิภรณ์ มะโนลิ
อาจารย์
053-942130
napitiporn.m@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ศิรวัจน์ ธีราโสภณพงศ์
อาจารย์
053-942130 ต่อ 22
siravat.t@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ปิยนุช กมลานนท์
อาจารย์
053-942130
piyanoot.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วรรณัย สายประเสริฐ
อาจารย์
053-942130
wanlanai.s@cmu.ac.th