คณะบริหารธุรกิจ

Chiang Mai University Business School

คณะบริหารธุรกิจแห่งความภาคภูมิใจ เรามุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม และสร้างองค์ความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้ ตลอดจนเป็นผู้ชี้แนวทางสู่ความเป็นเลิศทางการบริหารธุรกิจต่อธุรกิจและสังคม

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. จอมใจ แซมเพชร
หัวหน้าภาควิชา
053-942142
jomjai.s@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิติมา ดิศกุลเนติวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942138
pitima.d@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. จอมใจ แซมเพชร
รองศาสตราจารย์
053-942142
jomjai.s@cmu.ac.th
อาจารย์ วนิสรา สุวรรณมงคล
อาจารย์
053-942138
wanisara.su@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลยา โกไศยกานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942138
amonlaya.ko@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูริทัต อินยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942138
puritud.inya@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุรยา สุขถมยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942138
duraya.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อบุญ เอกะสิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942140
erboon.e@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธร จิตอารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053942140
wisuttorn.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพรรณ ตระการศิรินนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942137 ต่อ 109
worraphan.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถพงศ์ พีระเชื้อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942139
attapong.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตุลยา ตุลาดิลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942140
tulaya.t@cmu.ac.th
อาจารย์ ตวงทิพย์ ศิริวรรณ
อาจารย์
053-942140
twoangtip.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ กิติวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053942140
weerapong.ki@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนทิพย์ ตั้งเอกจิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-9421-37-40 #118
manatip.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. นฤนาถ ศราภัยวานิช
รองศาสตราจารย์
053-942138
naruanard.s@cmu.ac.th