คณะสังคมศาสตร์

Faculty of Social Sciences

มุ่งเป็นสถาบันการศึกษา การค้นคว้าวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติโดยรวม

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. เทพินทร์ พัชรานุรักษ์

คณบดี

รองคณบดี

อาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณ
รองคณบดี
943531
phonpat.h@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา
รองคณบดี
053-933533
rangsima.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา ศิริผล
รองคณบดี
053-943564
aranya.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์
รองคณบดี
053-943527
chakrit.c@cmu.ac.th