คณะสังคมศาสตร์

Faculty of Social Sciences

มุ่งเป็นสถาบันการศึกษา การค้นคว้าวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติโดยรวม

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา ศิริผล
หัวหน้าภาควิชา
053-943564
aranya.s@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา เศวตามร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943572
ariya.sv@cmu.ac.th
นางสาว อภิญญา เฟื่องฟูสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943572
apinya.f@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
อาจารย์
053-943572
paiboon.heng@cmu.ac.th